ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​៖ ១៨ មិថុនា ២០២៤

គោលនយោបាយឯកជនភាព

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់សាសនាប៉ាហាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គោលនយោបាយឯកជនភាពនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីរបៀបនៃការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

១. ការប្រមូលព័ត៌មាន យើងខ្ញុំអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចបញ្ជាក់អ្នកបានដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ជូននៅពេលដែលអ្នកចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

២. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន អាចត្រូវបានប្រើដើម្បី៖

    • ផ្តល់នូវព័ត៌មាននិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ

    • ធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង

    • ទាក់ទងអ្នកដោយប្រើប្រាស់អ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទ

៣. ការជូនដំណឹងដល់ភាគីទីបី យើងខ្ញុំមិននឹងលក់ ផ្ទេរ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកលើកលែងតែដើម្បីទទួលបានសេវាដែលអ្នកបានស្នើសុំ ឬតាមដែលច្បាប់តម្រូវ។

៤. សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មាន យើងខ្ញុំមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីការពារការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់ខុសលក្ខណៈ ឬការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

៥. ការប្រើប្រាស់ខូឃីស (Cookies) គេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើប្រាស់ខូឃីសដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកអាចប្តូរការកំណត់ខូឃីសនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីមិនទទួលយកខូឃីសប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ខូឃីសអាចធ្វើឱ្យមុខងាររបស់គេហទំព័រមួយចំនួនមិនដំណើរការ។

៦. ការចូលដំណើរការនិងការកែប្រែ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំកែប្រែ ឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអ៊ីមែលខាងក្រោម។

៧. ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាព យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្សាយនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬការសាកសួរអំពីគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះ សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ admin@corde.org.kh