ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​៖ ១៨ មិថុនា ២០២៤

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់សាសនាប៉ាហាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយការចូលមកកាន់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងទទួលស្គាល់និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះ:

១. ការយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌ ដោយចូលមកកាន់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវតាមនិងទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សូមកុំប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

២. ការកែប្រែនៃលក្ខខណ្ឌ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែបន្ថែម ឬលុបចោលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ ការប្រើប្រាស់បន្តគេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែនៅលើលក្ខខណ្ឌ នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ។

៣. ការជាក់ស្តែងនៃព័ត៌មាន គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសាសនាប៉ាហាយនៅកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសម្លឹងមើលថាផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនអាចធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវដាច់ខាត។

៤. ការពន្យល់និងការទទួលខុសត្រូវ គេហទំព័រនេះអាចផ្តល់តំណទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ដែលមិនស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកានិងសកម្មភាពរបស់គេហទំព័រទាំងនោះឡើយ។

៥. ការការពារឯកជនភាព យើងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។ សូមអាននូវគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់យើងដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការប្រមូលប្រើប្រាស់ និងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

៦. សិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិ មាតិកាទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំ។ មិនត្រូវបានចម្លង ផ្សព្វផ្សាយ ឬប្រើប្រាស់មួយភាគ ឬទាំងស្រុងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុខមាត់ពីយើងខ្ញុំឡើយ។

៧. ការបិទបញ្ចប់ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទបញ្ចប់ការចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ដោយសារតែការបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃការប្រើប្រាស់នេះ។

៨. ច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្ត លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិងប្តឹងស្វ័យបណ្តាប់ក្នុងតំបន់អំណាចនៃច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬការសាកសួរអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល: admin@corde.org.kh