ជំនឿបាហៃ

អំពីជំនឿបាហៃ (Overview of Beliefs)

ផ្តល់នូវការណែនាំសង្ខេបអំពីជំនឿមូលដ្ឋានរបស់សាសនាបាហៃ។ លើកទិសនីយភាពនៃភាពរួបរួមនៃព្រះ, ភាពរួបរួមនៃសាសនា, និងភាពរួបរួមនៃមនុស្សជាតិ។

បាហាអ៊ុលឡាហ៍ និងកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ (Bahá’u’lláh and His Covenant)

បញ្ជាក់អំពីបាហាអ៊ុលឡាហ៍, អ្នកបង្កើតសាសនាបាហៃ, និងសារសំខាន់នៃកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់។ លើកឡើងអំពីជីវិតនិងពាក្យសម្តីរបស់ទ្រង់។

ជីវិតនៃព្រះវិញ្ញាណ

ការពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផ្លូវចិត្តនិងពាក្យសម្តីដែលដឹកនាំជីវិតរបស់បាហៃ។ កត់សំគាល់អំពីសារសំខាន់នៃការអធិស្ឋាន, ការធ្វើសមាធិ, និងការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន។

ព្រះ និងការបង្កើតរបស់ទ្រង់

ពន្យល់អំពីការយល់ដឹងរបស់បាហៃអំពីព្រះ និងការបង្កើតនៃจักរប្រហែល។ លើកទិសនីយភាពនៃភាពទាក់ទងគ្នានៃរបស់គ្រប់គ្នា។

ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ

ពិពណ៌នាអំពីសិក្ខាបទដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមនុស្ស, រួមមានគ្រួសារ, សហគមន៍, និងសង្គម។ លើកទិសនីយភាពនៃភាពស្មើភាព, យុត្តិធម៌, និងសេចក្តីស្រឡាញ់។

សន្តិភាពសកល

បង្ហាញទស្សនៈសាសនាបាហៃសម្រាប់សន្តិភាពសកល និងរបៀបដែលអាចនាំមកនូវភាពរួបរួម, យុត្តិធម៌, និងការបម្រើមនុស្សជាតិ។