សហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា

សមត្ថភាពនៃស្ថាប័ន
ការពណ៌នាសង្ខេបខ្លី៖ ការស្ថាបនានៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃសហគមន៍បាហៃ និងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរល្អឡើងនៃដំណើរការទាំង ឡាយដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាជារដឹករបស់វា។ “ នៅពេលណាស្ថាប័នជំនឿទាំងឡាយកើនឡើងនូវបទពិសោធន៍… ស្ថាប័នទាំងនោះក្លាយជាមានភាពស្ទាត់ជំនាញកាន់តែច្រើនឡើងៗនៃការផ្តល់នូវការជួយទ្រទ្រង់ ធនធានទាំងឡាយ ការលើកទឹកចិត្តហើយនិងការណែនាំប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ ចំពោះការបណ្តើមគំនិតប្រកបដោយភាពសមរម្យ រីឯការពិគ្រោះពិភាក្សាវិញគឺប្រកបដោយសេរីភាព និងភាពស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងចំណោមខ្លួនពួកគេហើយនិងជាមួយ មនុស្សទាំងឡាយ ដែលពួកគេបម្រើហើយនិងជាប្រឡាយបង្ហូរកម្លាំងថាមពលជាបុគ្គលនិងជារួមឆ្ពោះទៅរកភាព ផ្លាស់ប្តូរសង្គមទៅរភាពល្អប្រសើរ”។ _ធម្មសភាយុត្តិធម៌សកល ការស្ថាបនានៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃសហគមន៍បាហៃ និងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរល្អឡើងនៃដំណើរការទាំង ឡាយដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាជារដឹករបស់វាជាសន្សឹមៗនោះគឺជាវិស័យទាំងឡាយដែលបានទទួលនូវភាពប្រុងប្រៀបរៀបចំស្មារតីដ៏ចាំបាច់មួយតាំងតែពីការចាប់បដិសន្ធិនៃជំនឿបាហៃម្ល៉េះ។កម្មវត្ថុនេះគឺត្រូវបានគេពណ៌នារៀបរាប់ យ៉ាងលំអិតមួយចំនួននៅក្នុងសណ្តាប់រដ្ឋបាលបាហៃ ដែលជាប្រធានបទប្រមូលផ្តុំមួយនៅក្នុង “ជំនឿបាហៃ” ដែល ជាផ្នែកមួយនៃគេហទំព័រនេះដែរ។ កម្លាំងថាមពលដែលបាហៃបូជាខ្លួន គឺចំពោះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសមត្ថភាពនៃស្ថាប័នហើយនិងយកចិត្តទុក ដាក់ជាមួយពួកគេ ដែលប្រតិបត្តិតាមការវិវត្តន៍និងការអភិវឌ្ឍនៃដំណើរការរដ្ឋបាលនិងរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយមិនត្រឹម តែត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តជាធម្មតាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព ជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទាល់របស់ សហគមន៍បាហៃប៉ុណ្ណោះទេ គឺត្រូវតែបានគេចាត់ចែងរៀបចំ។ ពួកគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះដែលជា ការចូលរួមដ៏ចាំបាច់ចំពោះលំនាំនៃសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមថ្មីមួយ ដែលបានគ្រោងទុកជាមុនដោយព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ ចំពោះមាគ៌ាដ៏ថ្មីជាច្រើនដែលមនុស្សជាតិពេញបក្កភាពនឹងបានចូលរួមចំពោះកិច្ចការវប្បធម៌ សង្គម និង នយោបាយ របស់ខ្លួន។ ក.ផ្នែកជាច្រើននៃការពិភាក្សា-គឺមានន័យដល់ការបង្កើតសាមគ្គីភាពនិងគ្រោងគម្រោងការនៅ
ក្នុងការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាអាចត្រូវតែកើតឡើងព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ថ្លែងថា: “ ការពិគ្រោះពិភាក្សាផ្តល់នូវសម្បជញ្ញ: រីកធំឡើងៗ ហើយនិងធ្វើឲ្យប្រែផ្លាស់ការគិតស្មានៗទៅកាន់ភាពជាក់ច្បាស់លាស់។ វាគឺជាពន្លឺប្រកបដោយភាព ចិញ្ចាចចិញ្ចែងដែលដឹកនាំមាគ៌ា និងធ្វើការណែនាំក្នុងពិភពភាពងងឹងសូន្យសុង។ ចំពោះគ្រប់យ៉ាងមានបន្តហើយ និងបន្តដើម្បីឆ្ពោះទៅរកឋាន:ភាពនៃសុក្រឹត្យភាពនិងបក្កភាព។ ភាពចាស់ទុំនៃអំណោយនៃការយល់ដឹងគឺត្រូវបាន គេបញ្ចេញឲ្យឃើញតាមរយ:ការពិគ្រោពិភាក្សាគ្នានេះឯង”។ការពិភាក្សាប្រកបដោយភាព ជិតស្និទ្ធិ ឥតកង្វល់និង ប្រកបដោយភក្តីភាពគឺមានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះភាពជោគជ័យនៃការប្រមូលផ្តុំសមូហគំនិត រីឯចំណុចកណ្តាល របស់វាចំពោះមុខងារនៃស្ថាប័នបាហៃទាំងឡាយវិញគឺជាសញ្ញាសម្គាល់មួយក្នុងចំណោមសញ្ញាសំគាល់ទាំងឡាយនៃ ប្រតិបត្តិការនៃសណ្តាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលបាហៃ។ គោលបំណងនៃការពិភាក្សានេះគឺមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវគ្រោងគម្រោងការ នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជារួមប៉ុណ្ណោះទេ អាចត្រូវបានគេ__សម្រេចយកសារសំខាន់ពីការសេម្រេចចិត្តនេះផងដែរ។ នេះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃគោលបំណងនៃការយល់ឃើញប្រកបដោយភាពស្រុះស្រួលគ្នា ការបង្កើតនូវសាមគ្គីភាព ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងឡាយរបស់សហគមន៍ ការរឹតចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពទុកចិត្តគ្នាឲ្យរឹងមាំរវាងបុគ្គល និងស្ថាប័ននានា ហើយព្រមទាំងការផ្តល់ឲ្យនូវគំនិតប្រាជ្ញាថ្មីៗជាច្រើនចូលទៅក្នុងបញ្ហាស្មុគស្មាញដើម្បីនាំយកឲ្យ ចេញមកវិញនូវលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយនិងស្តែងឲ្យឃើញនូវភាពអស់មន្ទិល។ វាជួយដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពជា ប្រព័ន្ធ ការផ្ចិតផ្ចង់ស្មារតីក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យនូវវិស័យសកម្មភាពហើយនិងអនុញ្ញាត ឲ្យការប្រមើលមើលផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីត្រូវបានចូលរួមទៅក្នុងការស្វែងយល់នៃបញ្ហារបស់ក្រុមនៅនឹងកន្លែង ហើយនិង នាំទៅរកភាពរីកចម្រើនដល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងគ្នារបស់ពួកគេផងដែរ។ការពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺមិនមែនបណ្តោយឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នា និងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាបន្ទុកនៃការយល់ ឃើញ ឬ ជាគម្រោងការនោះគឺមិនមែនទាំងពីរ វាគឺជាមជ្ឍមណ្ឌលចំពោះមុខងាររបស់ធម្មសភាចិត្តក:មូលដ្ឋាន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលការណ៍នៃការពិភាក្សាគឺត្រូវបានគេអនុវត្ត ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវតាមកំរិត ច្បាប់ទាំងនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗដ៏ច្រើនអនេគទៀត: ក្នុងចំណោមអង្គដឹកនាំរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នដទៃទៀតនៅក្នុង ចង្កោមក្រុមគ្រួសារ រវាងស្ថាប័ន និង សហគមន៍ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងកម្រោងការពិសេសៗជាច្រើន ហើយបង្កើននូវឧត្តមភាពក្នុងចំណោមបុគ្គលភាពនានា និង ភ្នាក់ងារទាំងឡាយដែលធ្វើកិច្ចការនៅឯថ្នាក់តំបន់ដើម្បី សម្របសម្រួលដល់ការចូលរួមនៃសហគមន៍បាហៃចំពោះភាពល្អប្រសើរនៃសង្គម។ ធម្មសភាយុត្តធម៌សកលបានសរសេរថា:
“ការពិភាក្សាបាហៃគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ ភាពស្មោះត្រង់ និងសាមគ្គីភាពជាទីបំផុត។ អ្នកចូលរួមការពិភាក្សានានាត្រូវតែមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងអាកប្បករិយាបួងសួងស្មឹងស្មាត ស្វែងរកជំនួយពីអា ណាចក្ររបស់ព្រះ ធ្វើការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនដោយសេរី លះបង់ចោលនូវគំនិតសួនតួរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងឲ្យ អស់ ផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃ ស្ថិតក្នុងភាព ប្រឹងប្រែងទាំងនេះដើម្បីសម្រេចទៅដល់ភាពព្រមព្រៀងគ្នារវាងមនុស្សជាច្រើន។ នៅក្នុងការផ្តល់នូវការសម្រេចចិត្ត អង្គពិសិដ្ឋអាប់ឌុលបាហាបានទូន្មានយើងថាវានឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាការពិភាក្សាត្រូវបានគេផ្តល់ពេលវេលា ឬ ផ្តល់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលហើយការពិភាក្សានោះគួរត្រូវបានគេពន្យាពេលក្រោយទៀត ហើយនិងផ្តល់ពេល ឲ្យច្រើនថែមទៀតប្រកបដោយនក្ខត្តឫកដ៏ប្រសើរ។ ចូរមានភាពទុកចិត្តថានៅពេលណាអ្នកចាប់ផ្តើមការពិភាក្សា បែបបាហៃក្នុងគ្រួសារឬក្រុមនោះ ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលយកដោយគោលការណ៍ទាំង នេះ នឹងអាចជួយអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងជាច្រើនដែលប្រឈមមុខអ្នកតាមរយ:អានុភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយនិងជំនួយពីឋានសួគ៌។ តាមពិតវាត្រូវតែត្រូវបានគេចងចាំទុកក្នុងចិត្តថា គោលបំណងនៃការពិភាក្សាមិនមែន ត្រូវការត្រឹមតែការចង់បាននូវការសម្រេចចិត្តជាពិសេសណាមួយ ឬ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនោះឡើយ។ ជាញឹក ញាប់គោលបំណងជាធម្មតា អាចត្រូវបានគេផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរទស្សន:គ្នាជាច្រើននោះដើម្បីជួយបញ្ជាក់រឿងសំខាន់ ដ៏ពិតប្រាកដមួយ ហើយនិងនាំទៅរកសាមគ្គីភាពផ្នែកទស្សន:ទៀតផង”។ បន្ថែមចំពោះមាតិកាលើទំព័រនេះ យោងសំដៅទៅចំពោះការពិភាក្សាបាហៃនោះអាចត្រូវបានគេរកឃើញទាំង ស្រុងនៅត្រង់គេហទំព័រនេះ។ ប្រយោជន៍ជាពិសេសនោះអាចត្រូវបានគេរកឃើញនូវលក្ខណ:គុណសម្បត្តិ និង អាកប្បកិរិយាប្រកដោយការបួងសួង ភាពបន្ទាបខ្លួន ការការលះបង់ និងប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់នៃអ្នកចូលរួមក្នុង ការពិភាក្សាបាហៃនេះជាការលើកឡើងមួយចំនួនមកប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអត្ថបទមាន ចំណងជើងថា ធម្មសភាចិត្តក:មូលដ្ឋាន ដែលមាននៅក្នុង “អ្វីជាជំនឿបាហៃ” ដែលជាផ្នែកមួយនៃគេហទំព័រ ព្រម ទាំងពណ៌នាពីចំណុចកណ្តាលនៃការពិភាក្សាចំពោះជីវិតសហគមន៍បាហៃ ក្នុងវគ្គ III នៃការសន្យាសន្តិភាពសកល ក្នុងប្រធានបទសម្រាំងស្តីសន្តិភាពសកល។ ខ .បុណ្យ១៩ថ្ងៃ-ការជួបជុំទៀងទាត់នៃសហគមន៍បាហៃដែលបានអនុម័តដោយព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ រាល់១៩ថ្ងៃម្តងៗ ការជួបប្រជុំជុំគ្នាគឺត្រូវបានប្រារព្ធឡើងគ្រប់តំបន់ដោយសហគមន៍បាហៃ។ ការជួបប្រជុំគ្នានោះ ត្រូវបានគេដឹងថា “ បុណ្យ១៩ថ្ងៃ” ការជួបជុំទាំងនេះជួយដល់ការទ្រទ្រង់នៃជីវិតសហគមន៍បាហៃ។ បុណ្យ១៩ថ្ងៃនេះ ត្រូវបានអនុម័តក្នុងគម្ពីរពិសិដ្ឋបាហៃឈ្មោះថា “គីតាប អ៊ីអាកដាស់” ដោយព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ទ្រង់បានទូន្មានដល់ សាវករបស់ទ្រង់ទាំងឡាយ ដើម្បីជួបគ្នាម្តងរៀងរាល់ខែ សូម្បីមានតែទឹកសាបបម្រើដល់គ្រប់គ្នាក៏បានដែរ”។ អង្គពិសិដ្ឋអាប់ឌុលបាហាថ្លែងប្រាប់ថា“បុណ្យនេះគឺត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងដើម្បីបង្ហាញនូវមិត្តភាពនិងក្តីស្រឡាញ់ ដើម្បី បូងសួងដល់ព្រះ និងអង្វករទ្រង់ប្រកបដោយដួងចិត្តភ្ញាក់រលឹកនិងដើម្បីជំរុញការបន្តស្វែងរកប្រកបដោយចិត្ត មេត្តា” ទ្រង់សរសេរក្នុងវគ្គមួយផ្សេងទៀតថា “វាបានធ្វើឲ្យរីករាយទាំងដួងចិត្ត និងបេះដូង”។ “ប្រសិនបើបុណ្យត្រូវ បានគេប្រារព្វក្នុងលក្ខណ:សមរម្យរៀងរាល់១៩ថ្ងៃម្តងៗនោះ មិត្តទាំងឡាយនឹងស្វែងរកដោយពួកគេផ្ទាល់នូវការ ស្ថាបនាស្មារតីឲ្យស្រស់ស្រាយឡើងវិញដែលបានផ្តល់ដោយអំណាចដែលមិនមែនជាអំណាចពិភពលោកនេះទេ”។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុណ្យ១៩ថ្ងៃអាចសន្និដ្ឋានខាងក្រៅដោយទំរង់ខុសៗគ្នាថានៅក្នុងភូមិភាគផ្សេងៗគ្នាក្នុងពិភពលោកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាព និងតាមទំលាប់ផ្សេងៗរបស់សហគមន៍តំបន់ កម្មវិធីរបស់វាតែងតែបានរាប់ បញ្ចូលនូវការអានព្រះធម៌ ចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានប្រកបដោយភក្តីភាពហើយការពិភាក្សាកិច្ចការសហគមន៍ ព្រមទាំងចូលរួមសកម្មភាពសង្គម និងភារតភាព។ បុណ្យ១៩ថ្ងៃផ្តល់នូវឱកាសចំពោះសហគមន៍ដើម្បីជួបជុំនិង ពិភាក្សាកិច្ចរបស់វាចំណែកឯ ធម្មសភាចិត្តក:មូលដ្ឋាន___ជាក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនៃសហគមន៍បាហៃប្រចាំតំនប់ __ទន្ទឹមគ្នានេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់សហគមន៍និងពង្រឹងភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន។ ការពិភាក្សានៅឯការជួបប្រជុំ គ្នាដ៏ទៀងទាត់ទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់មនសិការសង្គមដើម្បីបញ្ចេញនូវគំនិតស្ថាបនាហើយជាញឹកញាប់ដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកការងើបឡើងនៃក្រុមតូចៗដែលទាក់ទងក្នុងសកម្មភាពនេះ។ ដូច្នេះរៀងរាល់ខែក្នុងចំណោម១០០០០តំបន់ ជាក់ស្តែងគ្រប់ទីកន្លែងលើពិភពក្រុមមិត្តភក្តិជាច្រើនជួបជុំប្រមូលផ្តុំ គ្នាក្នុងស្មារតីនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីធ្វើការបូងសួង ដើម្បីគិតអំពីភាពរីកលូតលាស់ផ្នែកស្មារតី ហើយនិងដើម្បីពិភាក្សា អំពីភាពខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមនិងជាបុគ្គលប្រកបដោយការបន្ទាបខ្លួនគោរពគ្នា និង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវិត សហគមន៍របស់ពួកគេ។នៅ ក្នុងការពិភាក្សានានា គឺត្រូវបានគេណែនាំសម្រាប់ទស្សន:នៃភាពល្អប្រសើររបស់ ពិភពលោកដូចគ្នា ហើយអ្នកចំណូលរួមទាំងបុរស និង ស្រ្តី ទាំងក្មេងនិង ចាស់បង្ហាញនូវកំរិតសាមគ្គីភាពគួឲ្យកត់ សម្គាល់មួយ ហើយមិនត្រឹមតែការចែករំលែកជំនឿរបស់ពួកគេ អំពីគោលការចម្បងដ៏សំខាន់ទាំងឡាយដែលត្រូវតែ ចង្អុលពីភាពល្អប្រសើររបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងវិធីសាស្រ្ត និងមាគ៌ាទាំងឡាយដែលពួកគេទទួល យកក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមចំណែកចំពោះសមិទ្ធផលរបស់វាបន្តិចម្តៗផងដែរ។

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា