សហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា

ភាពជាប់ទាក់ទងក្នុងជីវិតសង្គម
ការពណ៌នាសង្ខេបខ្លី-ការធ្វើការប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ សម្រាប់ភាពរីកចម្រើននៃអរិយធម៌ផ្នែកស្មារតីនិង សម្ភារ“ វាគឺដិតជាប់គំនិតក្នុងដួងចិត្តរបស់សាសនិកបាហៃចូលទៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការគ្នាដូចជាការយល់ព្រម នូវធនធានរបស់ពួកគេដោយការបង្កើតចំនួនចលនានៃសកម្មភាព អង្គការ ក្រុម និងបុគ្គលដោយការបង្កើតភាពជាដៃ គូរដែលព្យាយាមពុះពារដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិង ដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃបុព្វហេតុសាមគ្គីភាព បង្កើតនូវសុខុមាលភាព មនុស្សជាតិ ហើយនិងចូលរួមរឹតចំណងសាមគ្គីភាពជាដើម”។ _ធម្មសភាយុត្តិធម៌សកល ព្រះបាហាអ៊ុឡាហ៍បានទូន្មានសាវករបស់ទ្រង់ថា “ចូរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះតម្រូវការទាំងឡាយនៃយុគសម័យដែលអ្នករស់នៅ ហើយចូរផ្តោត អារម្មណ៍ទៅលើការសញ្ជឹងគិតរបស់អ្នកលើភាពចាំបាច់និងតម្រូវការសំខាន់របស់យុគសម័យនោះ”។
ដូច្នេះហើយបានជាសាសនិកបាហៃទូទាំងពិភពលោកទាំងបុគ្គលក្តីនិងជារួមក្តីខិតខំព្យាយាមដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងជីវិតសង្គម ធ្វើកិច្ចការប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយក្រុមមនុស្សផ្សេងៗគ្នាដើម្បីចូលរួមចំពោះភាពរីកចម្រើននៃអរិយធម៌ផ្នែក ស្មារតី និង សម្ភារ។ វិស័យនៃភាពប្រឹងប្រែងពីរ ដែលជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺត្រូវបានគេរុករកនៅទីនេះ។សកម្មភាពសង្គម ពណ៌នារៀបរាប់ពីវិសាលគម (តំណសម្ព័ន្ធ) នៃសកម្មភាពទាំងឡាយ ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានធ្វើដោយមហាជន នៅឯមូលដ្ឋាន គោលបំណងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំពោះសុខុមាលភាពសង្គមនិងសម្ភារនៃសហគមន៍ដែលរីកធំ ឡើងៗ។ ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាដ៏ជិតស្និទ្ធនេះ គឺជាភាពប្រឹងប្រែងទាំងឡាយរបស់បាហៃ ដើម្បីចូលរួមចំពោះសុខុ មាលភាពសាធារណ:នៃការបញ្ចេញគំនិតតាមរយ:ការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយបល់របស់សង្គម។ ក្នុងចំណោម សមាជិកនៃបុគ្គលម្នាក់ៗរបស់សហគមន៍បាហៃជាធម្មតាតម្រូវឲ្យមានការចែករំលែកនៃគំនិតយោបល់នេះដែលបានជម្រុញដោយការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃក្នុងលំហនៃសង្គមផ្សេងៗទៀត។
ធម្មសភាជាតិនៃសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំប្រទេសទាំងឡាយសម្របសម្រួលភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាសនិកបាហៃ ដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីលក្ខណ:នានានៃភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមទាំងនៅឆាក អន្តរជាតិ ទាំងសហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិត្រូវបានគេបង្ហាញក្នុងជួរបណ្តាញសកលនោះបានយកចិត្តទុកដាក់ជា មួយនឹងបញ្ហាដូចជាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្រ្តី ហើយនិងការទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍ។ ក. សកម្មភាពសង្គម-ការបង្កើតនៃសុខុមាលភាពផ្នែកសម្ភារនិងសុខុមាលភាពសង្គម ភាពប្រឹងប្រែងរបស់បាហៃនៃសកម្មភាពសង្គមដើម្បីបង្កើតសុខុមាលភាពផ្នែកសម្ភារ និង សុខុមាលភាពសង្គមដល់ អ្នកទាំងឡាយណាដែលដើរលើមាគ៌ានៃជីវិត មិនថាពួកមានជំនឿអ្វីឬមកពីសាវតាណាឡើយ។ ភាពប្រឹងប្រែងទាំង នេះគឺត្រូវបានជម្រុញដោយបំណងប្រាថ្នាដើម្បីបម្រើមនុស្សជាតិនិងចូលរួមដើម្បីស្ថាបនាការផ្លាស់ប្តូសង្គម។ ពួកគេ ទាំងអស់គ្នាស្តែងឲ្យឃើញនូវដំណើរការរីកចម្រើននៃការរៀនសូត្រប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយការ អនុវត្តតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ ហើយនិងជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលបានកើនឡើងក្នុង វិស័យជាច្រើនផ្សេងៗគ្នានៃភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សជាតិនិង ចំពោះធាតុពិតនៃសង្គម។ បញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺមានភាពស្មុគស្មាញ ចំណែកឯភាពប្រឹងប្រែងរបស់បាហៃដើម្បីតភ្ជាប់ក្នុង សកម្មភាពសង្គមគឺដោយភាពទំនាក់ទំនងគ្នានិងភាពបន្ទាបខ្លួន។ជាធម្មតាពួកគេ គឺត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមតូចជា ច្រើននៃបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងតំបន់ជាទីកន្លែងដែលវគ្គវិទ្យាស្ថានគឺត្រូបានគេផ្តល់ឲ្យមានពាសពេញគ្រប់ទីកន្លែង។ ភាព ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះផុសត្រគោលឡើងនៃការរីកចម្រើននៃមនសការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយ។ ភាគច្រើនគឺជាគម្រោង ការជាច្រើននៃការកំណត់ពេលវេលា។ពួកគេឈានកាន់តែជិតទៅៗនៅពេលគោលបំណងរបស់ពួកគេត្រូវបាន សម្រេច។ ពួកគេអាចត្រូវបានជាប់ទាក់ទងចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗនៃវិស័យផ្សេងគ្នា ជាឧទាហរណ៍ ផ្នែកការពារសុខ ភាព អនាម័យ ការអប់រំ កសិកម្ម ឬ ការការពារវិស័យបរិស្ថាន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេ នោះគឺ ពួកគេមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណ:សម្បត្តិនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់។នៅក្នុងករណីពីរឬបើ ពួកគេទាំងនោះបានតភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពក្នុងតំបន់គឺអាចពង្រីកកំរិតនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរការ ផ្លាស់ប្តូរនៃការអភិវឌ្ឍ ហើយភាពប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេវិវត្តន៍ចូលទៅក្នុងគម្រោងការនៃលក្ខណ:ទ្រទ្រង់ថែមទៀត ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ នៅក្នុងករណីបែបនោះដែរ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយក្រុម សាសនិកបាហៃដែលជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងសហសេវិក ដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហាការអភិវឌ្ឍ សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយឬផ្សេងទៀត។ ការប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍នៃសាសនាបាហៃដែលជាទូទៅវាត្រូវបាន គេហៅថា “អង្គការក្រោមបង្គាប់បាហៃ” ។វាបានផ្តល់នូវការស្ថាបនាសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងប្រទេសឬតំបន់ដែលទាក់ ទងនឹងការបង្កើតឲ្យមានចំណេះដឹង និងការអនុវត្តចំណេះដឹងឲ្យមានភាពសាយភាយឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍ។ ជាធម្មតា អង្គការនេះនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងផ្នែកនៃសកម្មភាពបឋមមួយហើយនិងធ្វើឲ្យភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វាដើម្បីបង្កើនឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញជាលំដាប់។ សម្រាប់សហគមន៍ភាគច្រើនក្នុងតំបន់ទាំងឡាយ ការយកចិត្តទុកដាក់មួយក្នុងចំណោមការយកចិត្តទុកដាក់ទាំង ឡាយគឺដើម្បីធានាថាយុវជនិងក្មេងៗរបស់ពួកគេបានចូលទៅក្នុងការអប់រំចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មាន អង្គការក្រោមបង្គាប់បាហៃពីរឬបីដែលបានគិតគូរដល់ការធ្វើឲ្យកម្មវិធីមានភាពងាយស្រួលជាពិសេសក្នុងវិស័យអប់រំចំណែកឯសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រចាំតំបន់ទាំងឡាយលើពិភពលោកអាចទទួលយកវិធីសាស្ត្រ និងមាគ៌ាទាំងឡាយ ដោយការបន្តការហ្វឹកហ្វឺនក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារទាំងអស់នោះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបុរសនិងស្រ្តីក្មេងប្រកបដោយ សមត្ថភាពជាច្រើនត្រូវបានគេបង្ខំដើម្បីចាកចេញពីភូមិនិងតំបន់រស់នៅរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ និងដើម្បី រកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិត។ ចំពោះសមត្ថភាពដែលពួកគេបានអភិវឌ្ឍន៍ពីវគ្គនានារបស់វិទ្យាស្ថានវិញនោះគឺត្រូវបានបន្ថែម ចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីជាច្រើនថែមទៀត។ហើយនៅពេលណាពួកគេក្លាយជាកាតាលីករនោះភាពរីកចម្រើនក៏មាន បន្ថែមឡើងទៀត:សមត្ថភាពរះលេចចេញឡើងក្នុងសហគមន៍ដើម្បីចូលរួមក្នុសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា: វិស័យសុខភាព វិស័យអប់រំហើយនិងការផលិតម្ហូមអាហារព្រមទាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងបំផ្លិច បំផ្លាញដែលច្រៀកហែកការរៀបចំសង្គមប្រសិនបើយើងចូលរួមដោយមិនលំអៀងទៅម្ខាងៗនោះ។ នៅក្នុងបរិយាកាសនេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលកិច្ចល្អប្រចាំតំបន់ ឬធម្មសភាចិត្តក:មូលដ្ឋានបម្រើដូចជាសម្លេងនៃ អំណាចសីលធម៌។ វាធ្វើអន្តរកម្មជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយ និងសង្គមក្នុងតំបន់ការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយ ពួកគេអំពីកិច្ចការរបស់បាហៃកំពុងអនុវត្តសម្រាប់ភាពរីកចម្រើនរបស់ភូមិឬសហគមន៍នៅក្បែរៗគ្នា។វាគឺធ្វើឲ្យ ប្រាកដច្បាស់ថាភាពប្រឹងរបស់ក្រុមតូចៗដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើនស្ថានភាពក្នុងតំបន់ ភាពសុចរិតនៃភាពប្រឹងប្រែង របស់ពួកគេគឺមិនត្រូវបានគេសម្របសម្រួលឲ្យសោះ។គម្រោងការជាច្រើនដែលមានបំណងប្រាថ្នាជ្រុលហួស ដែលនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ច្រើន ហើយទីបំផុតធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនគាំងមិនទៅមុខ នេះត្រូវតែចៀសចេញ។ ភាពប្រឹងប្រែងរីកចម្រើនទៅមុខដោយការស្ថាបនាសមត្ថភាពនៃពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដើម្បីអនុវត្តន៍កិច្ចការបន្តទៅមុខ។ ជាធម្មតាការទ្រទ្រង់បានគឺជាហេតុបច្ច័យនៃភាពរីកចម្រើនខ្លួនឯងផ្ទាល់។ សម្រាប់សាសនិកបាហៃសកម្មភាពសង្គម គឺត្រូវបានគេបន្តទៅមុខដោយភាពជឿជាក់ដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹង អាចដើរតាមគន្លងមាគ៌ានៃភាពរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ភាពផ្លាស់ប្តូរសង្គមគឺមិនមែនជាគម្រោងការដែល មនុស្សមួយក្រុមតូចអនុវត្តសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ។
ខ.ការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាបញ្ចេញមតិយោបល់នៃភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមដើម្បីចូលរួមចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមនៅកំរិតនៃការគិត អស់រយ:ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ សហគមន៍បាហៃបានសំដៅទៅលើចំពោះភាពប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បី ចូលរួមភាពរីកចម្រើនរបស់អរិយធម៌ ដូចជាការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សង្គម។ ការរីក ចម្រើនដូចដែលមានរៀបរាប់ហើយក្នុងលំហសង្គមជាច្រើននៅគ្រប់កំរិតទាំងអស់របស់សង្គមមានការបន្ត លំដាប់នៃការពិភាក្សាបញ្ចេញមតិយោបល់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលក្ខណ:ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៃភាពរីក ចម្រើន និងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិមាន: ការពិភាក្សាលើប្រធានបទជាច្រើនដូចជា៖ភាពស្មើគ្នារវាងបុរស និងស្រ្តី សន្តិភាព អភិបាលកិច្ច សុខភាពសាធារណ: និងការអភិវឌ្ឍ ដូចដែលបានរៀបរាប់មកនេះ។ សមាជិកជា បុគ្គលជាច្រើននៃសហគមន៍បាហៃមិនថាតាមរយ:សកម្មភាពនៃការចូលរួមទាក់ទងនឹងជីវិតសហគមន៍ប្រចាំតំបន់ក្តី ឬ ភាពប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៃសកម្មភាពសង្គមក្តី ឬ ក៏វគ្គសិក្សាខ្លីៗរបស់ពួកគេក្តី ឬ តាមរយ:ការប្រកបរបរចិញ្ចឹម ជីវិតក្តី ឬ ក៏តាមរយ:សកម្មភាពនៃវិជ្ជាជីវ:របស់ពួកគេក្តីគឺខិតខំពុះពារព្យាយាមដើម្បីចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅក្នុង ការពិភាក្សាបញ្ចេញមតិយោបល់ជាច្រើនដូចនេះ ចំណែកឯការសិក្សាជាមួយអ្នកដទៃនិងពីអ្នកដទៃនិងការផ្តល់ នូវ ការយល់ឃើញទាំងឡាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលបានក្រើនរំលឹកដោយការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃ ចំពោះការ លាតត្រដាងពីការពិភាក្សានានា។ភ្នាក់ងារក្រោមបង្គាប់របស់បាហៃចូលរួមចំពោះការពិគ្រោះពិភាក្សា ដែលបានធ្វើ ឡើងរួមគ្នាជាមួយលក្ខណ:ជាច្រើននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលជាប់ទាក់ទងចំពោះកិច្ចការរបស់ពួកគេ។
នៅពេលដដែលនេះភ្នាក់ងារជាច្រើននៃធម្មសភាជាតិនៃសាសនាបាហៃប្រចាំប្រទេសព្យាយាមដើម្បីចូលរួមតាមរយ: ឱកាសផ្សេងៗទៀតចំពោះការចែករំលែកនូវគំនិត ដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាចំពោះសុខុមាលភាពសាធារណ:។ នៅកំរិត អន្តរជាតិឯណោះវិញសហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិ (BIC) គឺត្រូវបានចូលរួមដូចៗគ្នានេះដែរ។ សហគមន៍បាហៃអន្តរ ជាតិ (BIC) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ ដោយមានឋាន:ជាអ្នកផ្តល់ យោបល់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសង្គមនិង សេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(ECOSOC) ហើយជាមួយនឹងមូល និធិកុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាតិ (UNICEF) សហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិតំណាងឲ្យធម្មសភាជាតិនៃ សាសនាបាហៃប្រចាំប្រទេសទាំងអស់ក្នុពិភពលោក។ វាគឺចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគណ:កម្មការនិងសន្និសីទសំខាន់ៗ របស់អង្គការសហប្រជាតិជាច្រើនដែលជាទូទៅធ្វើបទបង្ហាញមានលក្ខណ:ជាលិខិតនិងជាការថ្លែងប្រាប់លើប្រធាន បទផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិភាគតិច ស្ថានភាពរបស់និងការការពារឧក្រិដ្ឋកម្ម ហើយនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ និងគ្រួសារដោយមានការិយាល័យនៅទីក្រុងញូយ៉កនិង ជិននេវ៉ា ហើយ សហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិចូលរួមលើមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រចាំថ្ងៃក្នុងការផ្តល់ជាប្រចាំឥតឈប់ឈរតាមវេទិកា សិក្ខាសាលា និងការពិភាក្សាតាមក្រុមតូចដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់ជាច្រើនទាំងនោះ។ សហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិកំពុងតែដើរតួ យ៉ាងសកម្មច្រើនៗឡើងៗក្នុងការពិគ្រោះពិភាក្សានៅឯកំរិតភូមិភាគ ហើយវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស្ថាបនា ការិយាល័យថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនពាសពេញពិភពលោក។ ការិយាល័យនេះគឺត្រូវបានគេបើកឲ្យដំណើរ ការនៅក្នុងBrussels កាលពីឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បាហៃដើម្បីធ្វើការជាមួយ ហើយនិងដើម្បីគាំទ្រអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយរាប់បញ្ចូលទាំងផ្តល់ការណែនាំនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហព័ន្ធសហគមន៍អឺរ៉ុប។ វាកើតឡើងមិនថាស្ថិតនៅកំរិតណាទេ គោលបំណងនៃការចូលរួមរបស់បាហៃក្នុងការពិគ្រោះពិភាក្សា គឺមិនមែន ស្វែងរកអ្នកដទៃទៀតដើម្បីទទួលយកគោលជំហររបស់បាហៃលើប្រធានបទនេះឬ ប្រធានបទនោះទេ។ ហើយក៏ មិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងវិស័យនៃភាពខ្នះខ្នែងដែលបានបន្តចំពោះសកម្មភាពទំនាក់ទំនងសាធារណ:ឬជាលំហាត់នៃការសិក្សានោះក៏ទេដែរ។ ភាពពុះពាររបស់បាហៃដើម្បីទទួលនូវការរៀនសូត្រហើយនិងធ្វើការសន្ទនា ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់។ ដូច្នេះពួកគេមិនកំណត់យកដើម្បីផ្តល់ការពិគ្រោះពិភាក្សាដ៏ជាក់លាក់ ជាពិសេស ណាមួយចំពោះបញ្ហាដែលប្រឈមមុខចំពោះមនុស្សជាតិមានដូចជា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សុខភាពស្រ្តី ការ ផលិតស្បៀងអាហារនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើម។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជួរនៃការចាត់ចែង ក្នុងពិភពលោកគឺមានបំណងដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេបានកំពុងរៀនសូត្រដែលស្ថិតក្នុងភាពខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុត្តតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីកចំរើនរបស់អរិយធម៌ហើយនិងដើម្បីរៀនសូត្រជា មួយនឹងការចែករំលែកជាមួយបុគ្គល និង ក្រុមដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នា។ វិធីមួយទៀតនៅក្នុងសហគមន៍បាហៃ គឺកំពុងស្ថាបនាសមត្ថភាពសម្រាប់គោលបំណងនេះគឺតាមរយ:ការសិក្សានៅ ឯសាលាសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រ និងមិនទាន់បានទទួលសញ្ញាបត្រ។ការសិក្សា នៅសាលានេះបានរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សានៃវិបុលភាពសកលលោក (ISGP) នៅកំរិតជាតិនិងអន្តរ ជាតិ ហើយសិក្ខាសាលាទាំងនេះជាពិសេសស្វែងរកប្រធានបទដែលទាក់ទងចំពោះសិស្សក្មេងៗ ដែលស្វែងរកវិជ្ជា ជីវ:ទាំងឡាយ។ពេលវេលានៃសន្និសីទបានទទួលរៀបចំដោយសមាគមន៍សម្រាប់សិក្សាបាហៃដែលបង្ហាញពីឱកាស ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការស្ថាបនាសមត្ថភាពក្នុងការគោរពនេះ។សន្និសីទបែបនេះជាច្រើនដែលបម្រើជាវេទិកាមួយ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ដែលចាប់អារម្មណ៍និងពីគ្រប់វិស័យដើម្បីតភ្ជាប់នឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃប្រកប ដោយគំនិតស្របគ្នា។

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា