សហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា

ការអប់រំ

“ចូរអ្នកគិតថាមនុស្សជាអណ្តូងរ៉ែមួយ

ដែលនៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែនោះមានត្បូង

ដ៏មានតម្លៃឥតគណនា។ មានតែការ

អប់រំមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញ

នូវរតនសម្បត្តិរបស់វាបានហើយព្រម

ទាំងជួយឲ្យមនុស្សទទួលយក

ប្រយោជន៍ពីវាបានថែមទៀតផង”។

ការបំរើ

“ចូរអនុញ្ញាតឲ្យទង្វើធ្វើជាគ្រឿងតែង

លំអពិតរបស់អ្នក  កុំឲ្យពាក្យសម្តីធ្វើជា

គ្រឿងតែងលំអពិតរបស់អ្នកឡើយ”។

ការគោរពបូជា

“ខ្លឹមសារដ៏សំខាន់នៃជំនឿសាសនា

គឺអារម្មណ៍ប្រកបដោយអាថ៌កំបាំង

ដែលបង្រួមចិត្តរបស់មនុស្សជឿជាក់

លើព្រះតាមរយ:ព្រះសាស្តាឬបរម

គ្រូដែលខ្លួនមានជំនឿ”។

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា